VGM - beleidsverklaring

Jac Vink B.V.

De directie van Jac Vink B.V. heeft het VGM-beleid van haar organisatie schriftelijk vastgelegd met daarin vermeld de bijbehorende doelstellingen. Zowel eigen medewerkers als tijdelijke medewerkers van Jac Vink B.V. worden hierover geïnformeerd. 

 

De directie stelt alle middelen ter beschikking die voor het uitvoeren van het VGM-beleid noodzakelijk zijn. De ontwikkeling en implementatie van dit beleid is een verbintenis van het management van Vink beheer en een gedeelde verantwoordelijkheid met haar medewerkers. Periodiek (jaarlijks) wordt het VGM-beleid formeel door de directie beoordeeld, geanalyseerd en waar nodig aangescherpt. De voortgang van het Plan van Aanpak vormt hierin een belangrijk item. Continue zijn resultaten onderdeel van studie, zodat indien relevant het beleid kan worden bijgesteld.

 

Het beleid van Jac Vink B.V. kenmerkt zich door een uitgesproken klantgericht denken en toegewijde handelen waarbij de bewustwording en verbetering met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu als een determinerend aspect in de bedrijfsvoering, wordt gezien.

  

Management en medewerkers

Wij geloven in gemotiveerde en actief betrokken medewerkers. De directie van Jac Vink B.V. gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van haar medewerkers. Een zorgvuldige werving en selectie vormen een belangrijk onderdeel van ons beleid. Om het gewenste veiligheidsniveau te kunnen bereiken en handhaven, is het noodzakelijk dat iedere medewerker van Jac Vink B.V. bekend is met, en betrokken is bij de doelen en middelen van het VGM-beleid.

 

Jac Vink B.V. streeft naar het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en derden. De afweging met betrekking tot te nemen maatregelen en investeringen op het gebied van de arbeidsomstandigheden en milieubescherming zal gelijkwaardig worden behandeld als overige beleidsaspecten.

 

Het VGM-beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële, en milieu schade te voorkomen. Jac Vink B.V. beschouwt punten, waarin op het gebied van VGM essentiële onderdelen als instructie, overleg en toezicht zijn verweven dan ook als prioriteiten in onze bedrijfsvoering. Door terugkoppeling van opgedane ervaring en veranderende inzichten streven wij voortdurend naar verbetering van zaken aangaande veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

 

Formulering uitgangspunten ten aanzien van het VGM-beleid

Het VGM-beleid van Jac Vink B.V.is gericht op de realisering van de voorgaande beleidsverklaring. In het kader van de verantwoordelijkheid als werkgever voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en het milieu ten aanzien van alle medewerkers alsmede voor personeel van derden, bezoekers en toevallige passanten zal de kans op lichamelijk of geestelijk letsel zoveel mogelijk worden uitgesloten. Jac Vink B.V. streeft daarom op hoofdlijnen naar:

 

  • Het voldoen aan milieu-, veiligheids- en gezondheidswetten en -voorschriften, en voor zover praktisch mogelijk, implementeren van programma's die de overheidsvereisten overschrijden.

 

  • Milieu- en Arbo- effecten beschouwen als een essentieel element bij het evalueren van nieuwe activiteiten en processen

 

 

Dit vindt zijn uitwerking in:

-  Het voor eigen personeel en eventuele inhuurkrachten verschaffen van de noodzakelijke middelen om veilig,  gezond en op een milieuvriendelijke manier te kunnen werken en bovendien toe te zien op het juiste gebruik van deze middelen door eigen personeel en eventueel personeel van derden. 

-  Het waar mogelijk voorkomen of elimineren van situaties die als gevaarlijk, gezondheidsbedreigend, dan wel schadelijk voor het milieu kunnen worden beschouwd.

-  Doelstellingen en streefcijfers vaststellen die gericht zijn op het voorkomen van verontreiniging door het verminderen van de productie van afval, het recyclen van geproduceerd afval en het op de juiste manier verwijderen van afval dat niet kan worden gerecycled.

-  Het behoud van energie, water en natuurlijke hulpbronnen aanmoedigen door middel van verhoogde efficiëntie en de introductie van nieuwe technologie.

-  Het voortdurend stimuleren en motiveren van alle betrokkenen om bij te dragen aan goede arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu.

-  Het betrekken van medewerkers bij de besluitvorming en te nemen maatregelen die nodig zijn om de arbeidsomstandigheden aan te scherpen en te verbeteren door middel van het periodiek bespreken van werksituaties en veiligheidsmaatregelen. 

-  Tijdens de introductie van nieuwe en/of tijdelijke medewerkers worden zij ook geïnstrueerd op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

-  Daarnaast door het geven van gestructureerde voorlichting wordt getracht de werknemers een beter begrip te geven van milieukwesties en de inzet, het beleid en de programma's van het bedrijf om het milieu te behouden en te verbeteren. 

Om dit beleid openlijk beschikbaar te maken voor alle werknemers en het publiek.

-  Continue bespreking en studie van gevaaraspecten van machines, installaties, werkplekken, werktuigen ter voorkoming van materiële en milieuschade.

-  Het gratis ter beschikking stellen van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

-  Het naleven van alle wettelijke verplichtingen die uit de intentieverklaring voortvloeien.

 

VGM-Doelstellingen

- Het samen zorgdragen voor een fijne en veilige werkplek waar elke medewerker zichzelf kan zijn en zich thuis voelt.

-  Beperken van menselijk leed in fysieke en psychische zin.

-  Zorg voor de veiligheid van derden en toevallige passanten.

-  Beperken van (materiële en/of milieu-)schade.

-  Het streven naar continue verbetering van: welzijn van medewerkers, veiligheid, en de zorg voor het milieu.

- Zo mogelijk op korte afstand inkopen.

-  Recyclen van materialen.

-  Verminderen van het gebruik van krachtstroom.

-  Inzet van duurzame energie vergroten (zonne-energie).

-  Afval scheiden.

-  Efficiënte routes plannen om brandstofgebruik te minimaliseren.

-  Verkleinen van het werkgebied.              

 

Deze verklaring wordt separaat van dit handboek ondertekend en binnen het bedrijf verspreid en wordt met zowel eigen medewerkers als tijdelijke medewerkers besproken en zal tenminste eens per drie jaar worden geactualiseerd, en waar nodig, opnieuw worden bekrachtigd en verspreid. 

Schagen, 01-10-2022

Jac Vink B.V.

Directeuren